Fortsättning på föregående postning...


Nåväl. Nu har alltså en pedagogikforskare, Magnus Hultén angripit Åsa Wikforss skolrelaterade resonemang från Alternativa fakta, i en debattartikel i  Svenska Dagbladet 19/12 

Nästan uteslutande använder hon källor som stödjer hennes narrativ, alternativt plockar ut passande fragment, men utelämnar det som talar emot hennes tes. Hon stödjer sig i hög grad på debattinlägg, ledare och intervjuer, och ägnar sig åt det hon själv har kallat anekdotisk evidens. I flera fall har hon (avsiktligt?) feltolkat källorna.
Citat och påståenden rycks ofta ur sitt sammanhang och ges på så sätt en annan mening än vad som avsetts. Flera gånger förekommer också rena sakfel.
(...)  
Jag menar att det är orimligt att skriva en bok som varnar för alternativa fakta och samtidigt inkludera ett kapitel om skolan som är en uppvisning i manipulering av fakta både innehållsmässigt och metodiskt.

 på vilken Wikforss svarar i svd 21/12. Jag misstänker att båda artiklarna är låsta, men om man inte har som vana att gå in på Svd:s hemsida brukar man kunna få läsa någon eller några få artiklar innan spärren aktiveras. Enligt Wikforss är kritiken "insinuant" och "svepande"...

Dessvärre diskuterar inte Magnus Hultén heller den empiriska evidensen. I stället ägnar han sig åt att i hårda ordalag, med insinuanta formuleringar, angripa kapitel 5 i min bok "Alternativa fakta: Om kunskapen och dess fiender".
Eftersom jag tror på debatt, även av detta slag, följer här mina svar på de olika anklagelser han för fram. Kritiken mot min bok är svepande men (...).


 Hultén har även en genomgång av det aktuella kapitlet på sin blogg Skolöverstyrelsen.se . Om inte annat så är ju meningsutbytet och bloggtexten roande exempel på hur svårt detta område är, dvs visar att man inte kan lita på någon påstådd "expert". 
(Det är det jag vill säga med denna text. Jag har inte tagit ställning till vem som har mest rätt i konstruktivismdebatten och jag har inte ens läst Wikforss bok.)

I detta sammanhang kan det även vara lämpligt att tipsa om Gunnlaugur Magnussons text Populism och paranoia i den svenska skoldebatten.  Just för hur han så tydligt visar betydelsen av retoriska tjuvtrick i debatten.