Hur ska man på ett rättvisande sätt beskriva vad som händer... i ett samhälle... eller världen?

Tänk dig t ex att du om 10, 100 eller 1000 år vill ta reda på hur det var att leva i Skänninge (eller vilket samhälle du nu är intresserad av) 2018. 

I teorin skulle man kunna tänka sig att alla skrivkunniga invånare förde någon form av dagbok som kunde bevaras för framtiden. Sedan kunde forskare göra statistiska analyser av materialet och på så vis kunna ge en så rättvis bild det någonsin vore möjligt att göra. I verkligheten får vi försöka hantera att vår information aldrig blir fullständig.

Vad är det egentligen som händer? Fångar dagens nyhetsmedier verkligen verkligheten? Hur ska verkligheten beskrivas för att bli så rättvis som möjligt?

- För det första tänker jag mig att det finns objektiva företeelser och subjektiva företeelser. Äh, det här blir inte åskådligt om jag inte försöker rita en modell, och det är svårt att få det snyggt på en sådan här blogg...

                         Objektiva företeelser                                                 subjektiva företeelser

                                /                  \                                                                 /             \

               saker som finns     saker som händer                               åsikter              värderingar

                            \                 /          \                                                   /                     

               planerade händelser    oplanerade händelser

                        /            \                   /                 \

     återkommande  engångs     "normala"     "ovanliga"  

Jag tänker mig att modellen skulle kunna användas som stomme till ett klassifikationssystem över information om ett visst samhälle, t ex tidningsartiklar.

För att komma i närheten av sanningen om Skänninge 2018 bör du väl för det första berätta om de verksamheter, människor, föreningar, byggnader, vägar, arbetsplatser etc som finns här idag.  Det är en typ av fakta som man inte så lätt kommer åt genom att bevaka vad som skrivs i tidningarna, just eftersom de per definition inte är några "nyheter".

Tidningarna skriver ju hellre om "saker som händer",dvs händelser, vare sig de är planerade eller oplanerade. Det hålls sammanträden, föreningsmöten, på kommunal nivå hålls kommunalfullmäktigemöten, det ordnas marknader och kulturevenemang och idrottstävlingar. Och så sker det olyckor, kriminella handlingar eller märkliga misstag. Träget, målmedvetet arbete ger ofta resultat... men ibland inte alls. Människor upptäcker saker och får ibland märkliga insikter och snilleblixtar. Slumpen spelar sitt spel som leder till sammanträffanden och tillfälligheter. Vi är utsatta för väder och oväder. Människor föds och dör. De bildar familj och får barn. Företag, föreningar, byggnader och landskap förändras med tiden, ibland plötsligt, ibland långsamt, knappt märkbart för samtiden.

Om du om 10 år skulle läsa vad som idag skrevs om staden i exempelvis Östgötatidningen (gratistidning), Länstidningen (endagarstidning) och "Corren" (sexdagarstidning) skulle du antagligen få tre tämligen olikartade bilder av tillvaron i staden 2018. Lade du samman dem skulle bilden bli fylligare. Men om du inte har tillgång till ett representativt urval av invånarnas vardagsberättelser med tankar och åsikter om livet och tillvaron kommer du ändå att ha ganska långt kvar till en verklig förståelse av Skänninge anno 2018. Vad var viktigt för invånarna, vilka angelägenheter lokalt, kommunalt, på riksplan och globalt brydde man sig om? Vilka livsåskådningar, verklighetsuppfattningar och livssyner omfattades? Var man övervägande förtröstansfulla eller ängsliga?

-Oavsett hur mycket information du har behöver den antagligen gallras. Antag att du har tillgång till dagstidningar, kanske ett antal bloggar och övriga statistiska uppgifter, tänk dig att materialet omfattar 500 sidor. Om du om tio eller hundra år vill berätta om Skänninge 2018  kanske materialet måste bantas till 5 sidor. Vad tror du blir kvar? Vad är det som är intressant? Var hittar man de goda berättelserna? Det representativa eller det konstiga? Kanske kommer någon i något sammanhang att vilja sammanfatta året i en enda händelse.  Kommer denna händelse att vara något som fick tidningsrubriker när det begav sig? Det kan vi inte veta. Kanske kommer 2018 att minnas som året då det föddes ett barn som med tiden skulle göra storartade bedrifter, eller året då någon fick en idé som tio år senare bar frukt. Poängen är alltså att bilden av Skänninge år 2018 med nödvändighet kommer att påverkas av de värderingar som ditt urval styrs av.

- Samma resonemang kan naturligtvis föras med andra "fokuseringar", jag tänker då närmast på kommunal nivå, landskapsnivå, riksnivå, Europa etc. Vilken nivå är egentligen viktigast för oss? Ger skolan och läroplanen en rimlig prioritering av livsvärld? Sker det någon sorts svårupptäckt indoktrinering? Bör den kommunala skolan vara mera kommunal?

- Eller så har du en speciell mottagare som informationen ska skräddarsys för, säg, mellanstadiebarn, gymnasister, lärare, jägare, kulturengagerade eller fackföreningsombudsmän etc. 

Fundera gärna på "berättelsernas" plats i verkligheten.