Till sist kommer några identitetsrelaterade citat, mina gränser till kategorierna "information" och "medier" är ibland eventuellt lite godtyckliga...


Jaget och identiteten

Det är inte jaget som producerar tänkandet utan tvärtom tänkandet som producerar jaget. När tänkandet förändras, förändras också jaget. Något fixerat jag (...) existerar överhuvudtaget inte. Därför är det inte rimligt att säga att människan i egenskap av suveränt subjekt tar reda på ”sanningen” när hon utforskar sin omgivning. Istället tvingas vi konstatera att hon i hög grad konstruerar den sanning som passar hennes syften och hennes omständigheter. Ingen sanning överlever utanför de omständigheter där den tillkommer och där den fyller en funktion (136).

Dividens bekräftelse ligger i den andres, eller snarare de andras, reaktion. Han eller hon betraktar sig som ett nätverk som är beroende av andra nätverk för att genom ständig kommunikation skapa och kontinuerligt uppdatera sin hett eftertraktade virtuella identitet (240). 

I det informationella samhället ersätter de virtuella subkulturerna feodalismens bygemenskap och kapitalismens nationsgemenskap som grunden för människors sociala identitet. (…) De nya gränserna mellan sociala grupper upprättas under stort allvar i den virtuella världen (s 207).

Den politiska korrekthetens terror i våra dagar utgör en minoriteternas förbittrade revansch mot denna majoritetsdyrkan. Så kallade svaga grupper sluter sig samman i högljudda allianser och kräver rättigheter i form av kvoteringar och särskilda förmåner. Påtryckningar utövas främst genom utspel i media, vissa minoriteter med större medial genomslagskraft än andra lyckas bättre i denna symboliska kamp om makten över definitionerna. Resultatet blir en total utarmning av den politiska kulturen: den politiska sfären töms undan för undan på substans för att istället bli skådeplats för en särintressenas vildsinta huggsexa. Åsiktsrepresentativiteten – det system som den västerländska demokratin bygger på och enligt vilken en representant företräder sina väljare i kraft av sina åsikter och inte på grund av kön eller annan grupptillhörighet – ersätts med olika former av bisarr sifferexercis: varannan damernas, , var femte pensionärernas, var tionde invandrarnas et cetera in absurdum (s 155-156).


Men nu tänker jag ändå missköta min "virtuella identitet" en tid framöver. Jag vill göra ett nytt försök att koncentrera mig på att skriva något annat, så det lär inte bli några nya uppdateringar på åtminstone ett par, tre månader...