Visar inlägg från april 2018

Tillbaka till bloggens startsida

Botanik är ett godtyckligt system (2)

Den yngsta biologibok jag har tillgång till är dotterns aktuella; Gleerups och Anders Henrikssons TitaNo Biologi från 2008. Här delas växterna in i undergrupperna alger, mossor, ormbunksväxter och fröväxter. Citat: "[En växt] äter inte. Den tillverkar själv sina näringsämnen" (s.34). Detta är ju en glidning. Det skulle alltså inte vara cellstrukturen klorofyll i sig som definierar växter, utan förmågan att själv tillverka sina näringsämnen... Tillverkar inte lavar sina egna näringsämnen? Om klassifikationen heter det:

Innan det fanns tillräckligt bra mikroskop visste man inte att bakterier och svampceller har egenskaper som inte finns hos växter eller djur. Därför ansåg man att alla levande varelser var antingen växter eller djur. Man sa att de tillhörde växtriket eller djurriket. När biologerna insåg att bakterier och svampar skiljde sig från både växter och djur behövdes fler riken. I ett system som fortfarande används i vissa läroböcker ingår faktiskt fem riken. Fyra av dessa är bakterier, växter, svampar och djur. I det femte riket ingår alla encelliga varelser med cellkärna...(s. 23).

Det här stämmer ju inte. Det är inte så att biologerna under de allra senaste decennierna kommit till några nya insikter om hur svamparna skiljer sig från (de övriga) växterna. Redan i Linnmans Grundskolans biologi, från 1963, där alla organismer endera tillhör växtriket eller djurriket, heter det: "Svamparna saknar klorofyll. Därför kan de inte som de gröna växterna använda solljuset som energikälla och bereda näring åt sig själva" (s. 25). Växter är de i alla fall, precis som lavarna också är det.

Det enda som har ändrats är synen på klassifikationen; vilket perspektiv den ska inta eller vilket syftet är. Från pedagogisk överskådlighet till strikt uppvisande av utvecklingshistorisk divergens, dvs dess mångfald. Den bild som framträder när vi på detta sätt jämför biologiböcker är ju inte klassificeringens objektivitet, utan tvärt om godtycket som styr dess kriterier. Hur ska man kunna hävda att ett visst system är bättre än något annat?

Man måste välja vad det är man vill få ut av ett system och sedan värdera systemen utifrån denna prioritering. Det är bedömningar som måste göras, inte fakta som behöver upptäckas.  Om elev A säger att svampen är en växt för att svampcellen har cellvägg medan elev B säger att den inte är en växt för att den saknar klorofyll, har då en av dem fel?

Fortsättningen på Henrikssons text visar hur dråpligt det blir när biologerna får hållas eller när de försöker vara konsekventa:

                                          Från riken till domäner

På 1990-talet insåg biologerna att gruppen bakterier borde delas och bli två olika huvudgrupper. Det var "vanliga bakterier" och "arkebakterier". Den senare är en grupp märkliga bakterier som ofta lever i mycket tuffa miljöer. (...) Den nya kunskapen om bakterier gjorde att man införde tre domäner som huvudgrupper för allt levande. Domänerna är

-vanliga bakterier

- arkebakterier

- alla med cellkärna (växter, svampar och djur), (s.23).

Så där är vi nu. Från två riken (växter och djur), via system med 4-8 riken till tre domäner, där växter och djur hamnar i samma! Henriksson fortsätter

Arbetet med att sortera varelser i naturliga grupper pågår hela tiden (s. 23).

"Naturliga grupper", ja jusst precis... En hand upp alla som tycker att det går bra för dem!

Som klassifikationsfantast tycker jag ju gott att ni kan ta er en funderare över (eller låta ev. elever diskutera) hur ni skulle lägga upp ert eget klassifikationssystem över biologins "naturliga grupper".

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Botanik är ett godtyckligt system (1)

Vi måste tala om svamp. 

Som gammal naturvetare och lantmästare trodde jag mig faktiskt om att veta vad en växt var för något. Ja, ända tills jag härom dagen ville visa sambon en i mitt tycke urtjusig botanikbok och hon konstaterade att den var omodern eftersom den tog upp en massa organismer som inte längre var växter! - Vaddå inte längre växter!?

När jag gick i skolan fick jag i biologin lära mig att de levande organismerna kunde delas in i två "riken" - växtriket och djurriket. Ja, och så fanns det bakterier som varken var det ena eller andra, samt en grupp "gisselorganismer" som visst kunde omfatta både växter och djur. Det som skiljde växterna från djuren var en cellstruktur: växtcellerna begränsades av en cellvägg medan djurcellerna begränsades av ett tunt cellmembran. Så enkelt och otvetydigt var det! Konsten att vidare indela växterna i kategorier kallas botanik, och botanikens första indelningsgrund var växternas förökningssätt, dvs man delade upp växterna i huvudkategorierna fröväxter (fanerogamer) och sporväxter (kryptogamer). Sporväxterna sönderföll i sin tur i undergrupperna alger, svampar, lavar, mossor och ormbunksväxter. Fröväxterna delades i första instans upp i nakenfröiga och gömfröiga. Dvs det fanns en mycket enkel hierarkisk struktur. Först tittar man på cellväggen, sedan bedöms spridningssättet.

Hur man sedan skulle gå vidare för att dela in mossor eller lavar eller alger gick man väl aldrig in på i högstadieläroböckerna, men något gemensamt system kunde i alla fall inte skönjas. Blågröna alger var alger även om de "saknar cellkärna och liknar därigenom bakterierna". Jaha, "men vari ligger då skillnaden mellan blågröna alger och bakterier?" torde mången sjundeklassare ha frågat sig.

Vilken är då egentligen klassifikationens syfte? Har den någon objektivt sett "korrekt" grundprincip? Jag citerar från (Esseltes) Linnman m fl - Biologiboken (1975):

Innan vi kan studera ett ämne måste vi ordna upp det - klassificera det - för att få en överblick. (...) Detta har man gjort för att få ordning på mångfalden (s. 4).

Vi klassificerar således för att få en ordning på kaoset, för att därigenom underlätta våra studier. Är detta en rimlig grundprincip?

Min egen högstadiebiologi hette Nova - Biologi för högstadiet, av Andreasson, Bondeson, Edström, Forsberg, Gedda, Luksepp och Zachrisson... (Läroboksförfattaren Kurt Forsberg var min biologilärare.) Bokens upplaga från 1979 har just den indelning jag inledningsvis redogjorde för. 1986 kom en uppfräschad utgåva av läromedlet (med samma författargrupp) kallad "Bios". Där hade avsnittet om svampar lyfts ut från växtriket. 

Många biologer anser att svamparna inte bör räknas till växtriket utan föras till ett eget rike vid sidan av växtriket och djurriket (s. 18).

Vilket författarna i handling visar att man godtar... utan närmare förklaring. Efter läromedlets nästa metamorfos hette det "Puls - Grundbok biologi" (2001). Där har man tagit ytterligare ett steg och uteslutit lavarna... som förts till svampkapitlet. Här är det alltså inte cellväggen som definierar växtriket, utan cellens klorofyllkorn!

En annan utvecklingshistoria kan skönjas i läromedlet Biologi Spektrum (Fabricius m fl). I den första upplagan från 1995 har "alger och urdjur" också ett eget kapitel (alltså utöver svampar och lavar). Här räknas alltså inte ens algerna till växtriket, trots att de innehåller klorofyll. Någon förklaring ges inte. 1995 års upplaga:

[Algerna] kan föröka sig könlöst med sporer, eller med ägg och spermier som förenas i vattnet (s 32).

2001 års upplaga av samma bok:

Alger kan föröka sig både könlöst genom att dela sig, och sexuellt med ägg och spermier (s.32).

Så mysko?! Är det därför de inte klassas som växter? Vad hände med sporerna?

Om klassificeringen 1995:

När man delar in dagens organismer utgår man bland annat från likheten i den inre byggnaden, utseendet, ursprunget, levnadssättet och beteendet. Organismerna delas inte bara in i växter och djur som på Linnés tid. Det finns ytterligare några stora grupper - bakterier och virus - alger och urdjur -svampar och lavar (s.16).

Jaha, ja, så klassifikationsgrunden är en mix av flera olika faktorer, men där ingen av dessa förefaller ta några pedagogiska hänsyn... Är detta en rimlig grundprincip?

Om klassificeringen 2001:

Med hjälp av ett så kallat släktträd kan vi visa hur livet har utvecklats från enkla bakterier. I släktträdet ritas bakteriegruppen längst ner. (...) Forskarna gör hela tiden nya upptäckter som förändrar vår bild av hur livet har utvecklats och hur olika organismer är släkt med varandra. Därför kommer säkert indelningen ändras i framtiden (s. 11).

Hur långt har vi inte nu kommit från Nils Linnmans syfte att skapa ordning på mångfalden och underlätta studierna? Liknar detta inte snarare att skapa mångfald av ordningen? Nu tycks alltså syftet istället vara att ge en rättvis bild av utvecklingsprocessen! Jag frågar igen: Är detta en rimlig grundprincip?

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Jesus Berger och Gustav Vasa

Några reflektioner för dagen.

Svt visade långfilmen Jesus Christ superstar igår. Jag tvingade mina barn att se den. Jag såg den flera gånger när jag själv var i gymnasieåldern. Ja, Bio kontrast, alltså. Jag var nog ganska överväldigad, då. Skaffade LP-skivan. Vill minnas att jag brukade ranka filmen som en av filmhistoriens 10 bästa... tillsammans med t ex Hair. Sambon kommer in i Tv-rummet mitt i ett sång- och dansnummer, så säger hon efter 10 sekunder "Det liknar Hair", sedan gäspar hon tre gånger och så lämnar hon rummet igen. Nå, båda är filmade musikaler, men har de något annat gemensamt? Tveksamt, skulle jag nog svarat om frågan varit aktuell då, förr. Men så fick jag härom året tag på en bok om film där det det i en analys hävdades, till min storögda förvåning, att Berger i Hair, gängets ledare, han som sjunger "I got life" på bordet, "i själva verket" är Jesus! Det är samma rollfigur. Berger är det franska ordet för Kristus. Jesus Berger = Jesus Kristus! Det förklarar ju en del. Man vill ju ha lyckliga slut. Varför fick inte Berger överleva filmen? Varför lät han sig föras ombord på planet till Vietnam (som Jesus låter sig vallas mellan rättsinstanserna)? Ja, om han var eller skulle föreställa Jesus så kunde ju inte filmen tillåtas sluta annorlunda.

Jesus Christ superstar; man sitter som på nålar; varför kunde de inte frikänna honom? Varför kunde han inte bara visa Herodes vad han kunde? Varför försökte han inte? Varför lät han allt bara rulla på? - Som när en sten en gång satts i rullning... Vem eller vad är det egentligen som styr händelseförloppet? Det är första gången på 30 år jag ser filmen igen. Ett par präster pratar (sjunger) ihop sig, den ene vill göra sig av med problemet Jesus, få honom dödsdömd. Den andre; "Då måste du skrämma upp dem (prästerskapet), annars går det aldrig". Mmm... en evigt aktuell härskarteknik. Herodes, pajasen, playboyen, har rollen som källkritiker. Visst kan jag frikänna, inga problem, visa mig bara ett under! Men underverk kan kanske bara bevittnas av troende, och utföras av människor som verkligen tror på sin egen förmåga. Men Jesus hade börjat tvivla. Kände sig otillräcklig. Är det så att tvivlare varken  utför eller bevittnar några mirakel?

Jag kommer att tänka på hur Gustav Vasa formulerade sig på Västerås riksdag 1527:

Får de inte regn, så skyller de på mig, får de inte solsken så gör de likadant. Får de hårda år, hunger och pest eller vad det än må vara, måste alltid jag bära skulden, som om de inte visste, att jag är en människa och ingen Gud... Jag vill draga min kos ut ur riket och aldrig mera komma hit igen till detta oförstående, vanartiga och otacksamma fädernesland.

Ja, om det är så det känns att vara kung, hur skulle det då inte kännas att befinna sig i Jesus situation?

Judas, den arketypiske idealisten, som vill så mycket och så väl, som aldrig ler eller skämtar, som sårar och utnyttjar människor och till sist går över lik för den stora sakens skull. Det är en tolkning. Eller så kan man begrunda den missionerande ateisten Lena Anderssons sätt att se på händelseförloppet - som en studie i gruppsykologi och härskarteknik:

Lärjungarna har hört sägas att Jesus bryr sig särskilt mycket om de fattiga och Judas Iskariot vill nu visa att han införlivat budskapet, vill göra gott. Gå den extra milen, ge den extra manteln, visa sin stora välvilja. Han vill följa Jesu budskap såsom Jesus påstår att det ska följas. Men som vanligt blir han och de andra lärjungarna tillrättavisade och förödmjukade. (...) Än en gång har han [Jesus] fått dem att känna att de sagt fel sak, tänkt fel tanke, föreslagit fel handling. Och som vanligt bara för att något annat råkade passa Jesus syften bättre.. Men inte bara därför utan för att manipulering av folks psyken är Jesus andra natur. Det är så han utövar och behåller sin makt. Det är så de flesta ledare utövar och behåller sin makt. Och lärjungarna märker att med den här mannen kan man aldrig göra rätt hur man än försöker. (...) Det är här Judas Iskariot bestämmer att nu räcker det med kryperi för den här förbannade frälsaren som alltid vet bäst. Vill översteprästerna ha honom till förhör så ska de få honom, för nu vill jag inte se det där skenheliga leendet en gång till när han rättar oss så fort vi föreslår något.                 Förnuft och högmod s 353-354.

Hair och JCS slutar alltså likadant. Vid korset och gravstenen. Någon uppståndelse finns inte med. Här ligger kanske den verkliga utmaningen för kristendomen; hur gör man för att få dagens källkritikdrillade konfirmander att tro på det undret?

Jag skriver in sökordet "Jesus" och sökmotorn ger helt opåtalt en lista med förslag på tänkbar fortsättning. På första plats kommer Jesus Christ superstar, på sjätte plats kommer Jesus Kristus.

Jag vill varken ha korsfästelse eller uppståndelse. Jag vill ha frikännande! En Jesus som försvarar sig, som inte finner sig i "ödet"! Jag vill ha lyckliga slut! 

0 kommentarer | Skriv en kommentar