Min erfarenhet av humanismen härrör från två böcker. Den första var Sartres Existentialismen är en humanism, som var en av gymnasietidens största läsupplevelser; senare kom jag i kontakt med livsåskådningsantologin ”Moderna livsåskådningar 2”, där humanismen representerades av tre texter, där den viktigaste var ett stycke ur Erich Fromms ”Är människan ond eller god?”. De andra humanistiska exempeltexterna där var skrivna av Georg Henrik von Wright och Ingemar Hedenius. Det blev därmed Fromm och Sartre som kom att forma min världsbild. Den ene – Sartre, hävdade att det typiska för människan var att hon saknade en mänsklig ”natur” som bestämde hur hon skulle leva sitt liv, medan Fromm tvärtom utgick från vad han såg som människans ”natur” för att forma sin humanism. Jag är tveksam till Fromms naturalistiska metod att grunda sin humanism i människans ”natur” men resultatet blev dock en med Sartre ganska likartad syn på människans plats i tillvaron. Detta är alltså vad jag uppfattar som ”västerländsk humanism”.

Men humanismen är en ideologi som är utsatt för kidnappningsförsök. Om ett begrepp uppfattas som positivt laddat, så kommer det att dra till sig folk och rörelser som vill utnyttja denna laddning för att ladda sina egna projekt. I humanismens fall är det främst ateisterna som försöker lägga beslag på begreppet humanism. De organiserade ateisterna kallar sig därför numera Förbundet humanisterna och framför i sina värdegrundsmanifest synpunkter som stöder både utilitarism och djurrätt. Detta är irr och förbannad lögn! Min ”västerländska humanism” har ingenting med kämpande ateism att göra och står i direkt motsatsställning till både utilitarism och djurrätt. Ja, och när då ateisterna pinkat in sitt revir på humanismens område, så såg sig förstås den andra sidan  också tvingade att göra detsamma, och så fick vi föreningen ”Humanism och kunskap”, med syftet att föra fram religion och tydligen ”new age” som humanismens kärnvärde. Citat ur deras värdegrund: "Den traditionella humanismen erbjuder helhetssyn och accepterar att holismen är större än de sammansatta enskilda delarna." Milda makter vilket trams, säger jag.

På SO-rummets avdelning för religionskunskap finns en flik för humanism . Bastexten om humanismen, skriven av Leif Löwegren,  är helt okej (även om jag inte hänger med på stycket om ”mänsklighet och personlighet”. Men under denna basartikel har man en flik ”Artiklar om humanism” Där den enda befintliga artikeln är ett bidrag från Förbundet humanisterna, och därefter följer en flik, ”länkar”, med 9 länkar som tydligen ska handla om humanism, men innehåller länkar till både Förbundet humanisterna och Humanism och kunskap. Det är ganska deprimerande. I länkarna finns föreläsningar där humanismen bara nämns i förbigående, och såväl Linus Björk som Anders Larsson identifierar "Förbundet humanisterna" med humanismen. Ingen länk finns till det förbund jag skulle hävda ligger närmast den humanism Leif Löwegren beskrivit, nämligen Svenska humanistiska förbundet. 

SO-rummets länkar om Existentialismen är mycket bättre än de som hävdas behandla humanismen

Jag har därför sammanställt en liten textsamling * som jag tycker speglar kärnan i det jag uppfattar som ”västerländsk humanism”. Tyvärr hittade jag inte mitt exemplar av ”Existentialismen är en humanism”, men kärnan i Fromms och von Wrights humanism finns där. Sedan följer en text från Statens medicinsk-etiska råd om humanismens människosyn och en annan som iochförsig inte uttryckligen handlar om humanism, utan om "Det svårfångade människovärdet". Jag tycker ändå att resonemangen borde kunna vara förenliga med humanismens värdeteori. Därefter följer ett stycke ur Per Svenssons bok ”Musse är ingen mus”. Sist ett stycke ur en etikbok som friskar upp minnet av Kants princip. Poängen här, tycker jag, är att författaren på ett utmärkt sätt klargör att Det kategoriska imperativet framför allt bygger på en princip om universaliserbarhet och att den tvingar oss att låta andra människor välja sina egna liv själva. Detta kan inget majoritetsbeslut upphäva.

Se även Anders Björnssons informationsskrift Om humanismen 

* Med Google chrome som webbläsare dyker filen upp längst ner till vänster på skärmen när jag klickat på den första länken på Min fils sida. Bry er inte om den stora gröna reklamknappen!